2007 දී ස්ථාපිත කරන ලද නායක Microelectronics (හුයිෙෂොයි) සමාගම, සීමාසහිත පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවි ඒකාබද්ධ ජාත්යන්තර ව්යාපාර වේ. අපි ප්රධාන වශයෙන් පැතලි මෝටර් රේඛීය මෝටර්, brushless මෝටර්, coreless මෝටර්, SMD මෝටර්, ගුවන්-ආදර්ශණය මෝටර්, පහත බැසීමත් මෝටර් සහ එසේ මත මෙන්ම, බහු-ක්ෂේත්ර අයදුම් ක්ෂුද්ර මෝටර් නිෂ්පාදනය.

Our Company:http://720.hnxmx.cn/qt/ahjzld/?from=singlemessage&isappinstalled=0

 • වැඩමුළුව උපකරණ

  වැඩමුළුව උපකරණ

 • සුදුසුකම් සහතිකය

  සුදුසුකම් සහතිකය

 • යුධ උපකරණ,

  යුධ උපකරණ,

 • අප අමතන්න

  අප අමතන්න

නව පැමිණීම්

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

WhatsApp Online Chat !