تولید کنندگان موتور ارتعاشی

ابزار آزمایش

رهبری جهت فنی صنعت، فناوری آینده نگری، محصولات عملی، فراتر از انتظارات؛

ما در اوج توسعه ایستاده ایمموتور میکرو ویبرهصنعت.

هر محصول را با ایده ای که فراتر از انتظارات کاربر است، توسعه و طراحی کنید.

r1

دستگاه تست ارتعاش

R4

تستر ارتعاش حمل و نقل شبیه سازی

R7

طیف سنج

R3

دستگاه تست نمک پاش

r5

دستگاه تست ضربه سرد و گرم

R8

دستگاه دما و رطوبت ثابت

r2

جعبه عایق صدا

R6

دستگاه تست سقوط غلتک

R9

ابزار اندازه گیری تصویر عنصر ثانویه


بستن باز کن