yrgyldy motor öndürijileri

Biz hakda

http://www.leader-w.com/about-us/workshop-equample/

2007-nji ýylda döredilen “Lead Micro Electronics” (Huizhou) Co., Ltd. gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän halkara kärhana.
2015-nji ýylda buýrugyň ösüşini kanagatlandyrmak üçin Anhui welaýatynda Jinzhai Lead Micro Electronics Co., Ltd atly şahamça döretdik.

Biz esasan öndürýäriskiçi yrgyldy motorýaly7 mm diametrli teňňe titremesi, çyzykly hereketlendiriji, çotgasyz hereketlendiriji, ýadrosyz hereketlendiriji, SMD hereketlendirijisi, Howa modelleýji motor, tizlenme hereketlendirijisi we ş.m., şeýle hem ykjam telefonda, geýilýän enjamda, massaagersda giňden ulanylýan köp meýdanly programmada mikromotor. -çilim we ş.m.
Teňňe hereketlendirijisiniň 4 awtomatiki önümçilik liniýasy (Önümçilik kuwwaty 5KK / aý), çotgasyz hereketlendiriji we çyzykly hereketlendiriji (aýda 2KK) we 1 setir bar görnüşli motor bar.

Hil ulgamy we gözleg-agtaryş güýji.
Önümiň hiliniň artykmaçlygyny we önüm öndürijiliginiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin ISO9001: 2015 halkara hil dolandyryş ulgamy, ISO14001: 2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy we OHSAS18001: 2011 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamyndan geçdik.
Şeýle hem häzirki wagtda içerki we daşary ýurt pudaklarynda öňdebaryjy derejede we tehniki taýdan iň ösen önümçilik we synag enjamlary bar.

Gözleg we gözleg toparymyzda 12 işgär bar, olaryň käbiri 10 ýyldan gowrak tejribesi barkiçi titreýän motorýa-da tehnologiýa we müşderilerimiz tarapyndan talap edilen täze öndürilen önümleri kanagatlandyrmak üçin JIG öndürmek üçin gaýtadan işleýän ussahanamyz bar.

Üstünliklerimizden peýdalanyň.
1. Önümçiligiň awtomatikilygyny yzygiderli gowulandyryň.
Bar bolan 47 prosesiň 35-si awtomatlaşdyryş amala aşyryldy we 75% awtomatlaşdyryş derejesine ýetdi.
2. Önümçilik enjamlaryny optimizirläň.
Eltip beriş wagtyny azaltmak üçin önümçilik desgalarynyň köpüsi 30% enjam we 90% + jigleri goşmak bilen özümiz tarapyndan öndürilýär we öndürilýär.
3. Önümçiligiň netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmak.
Netijelilik soňky ýyllarda ortaça 10% ýokarlanýar
4. Arassa el işi ýok.
Awtomatlaşdyrmak kyn bolan taslamalar üçin “Jigs” çeýe önümlere kömek etmek üçin ulanyldy.
5. Önümçilikdäki howpsuzlyga uly üns beriň.

Indi sora.
Kiçijik nusga sargyt 7 günde gowşurylar.
Gözläp başlamak üçin şu gün soraň.
Lisa/ leader@leader-cn.cn

.


ýakyn açyk